ЗА НАС

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е основан на 02.11.2005 г. с решение на Академичния съвет като обслужващо звено в структурата на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Част е от мрежата университетски кариерни центрове в България, създадена по инициатива на Проект „Пазар на труда“ на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Кариерният център е подчинен пряко на Ректора. Колективен орган за ръководството му е Съветът по кариерно развитие, членове на който са: Заместник-ректорът по учебната работа, деканите на факултети, кариерният консултант и отговорникът по учебната работа в Студентски съвет. 

Центърът за кариерно развитие  е партньор на редица компании в популяризирането на стажантски, стипендиантски програми и работни позиции.
В периода 2008–2009 г. успешно беше реализиран проект „СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.


МИСИЯ

Ефективно взаимодействие между бизнеса, академичните среди и студентите на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

ВИЗИЯ

Визията на Центъра за кариерно развитие е да се утвърди като решаващ фактор за успешна професионална реализация на студентите от ВТУ „Т.Каблешков”.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

 • Информационна дейност;
 • Консултантска дейност;
 • Обучителна дейност;
 • Посредничество при установяване на контакти

С КАКВО ЦЕНТЪРЪТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗЕН

 • Информация за пазара на труда;
 • Информация за свободни стажантски и работни позиции;
 • Информация за програми, проекти, конкурси и други инициативи в областта на кариерното развитие;
 • Кариерно консултиране;
 • Обучение по стратегии за търсене на стаж и работа;
 • Съдействие при подготовка на документи за кандидатстване;
 • Консултации и подготовка за явяване на интервю;
 • Организиране на фирмени презентации и семинари;
 • Организиране на обучения за придобиване на практически умения;
 • Контакти с работодатели;
 • Контакти с Дирекция „Бюро по труда” –  Изток, Бюро „Студентски труд” и други звена на Агенцията по заетостта;
 • Контакти с посреднически и консултантски агенции за набиране и подбор на персонал;

Услугите, предлагани от Кариерния център, са безплатни за всички студенти от ВТУ „Тодор Каблешков“ – София