Стипендиантска програма на Монди Стамболийски ЕАД


Стартира Стипендиантската програма на Монди Стамболийски ЕАД, по която ще бъдат отпуснати 7 стипендии за 7 студенти през академичната 2022/2023 година. Всяка стипендия е в размер на 400 лева на месец и се отпуска за една академична година.

Стипендиантската програма е насочена към студенти – бакалаври и магистри, изучаващи инженерни специалности (технически и технологични), с желание за професионално развитие в индустриална среда. Инициативата цели да подкрепи тяхното академично и професионално развитие и да ги мотивира за бъдеща реализация в производствена среда в регион Пловдив.

Срок за кандидатстване: 20.01.2023 г.

,